لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لباس بخش مهمـی از هویـت زنـدگی ماسـت. نـوع پوشش ما نه تنها بر احساس ما از شخصیتمان تاثیر مهمی دارد، بلکه در اجتماع نیز به نوع نگـرش افـراد دیگـر بـه شخصیت و منزلت اجتماعی ما، شکل میدهـد. بنـابراین سبک پوشش هر فرد باعث میشود که هویت شخصـی خـویش را بـه نمـایش بگـذارد. لبـاس علاوه بر نقش کارکردی اش در پوشش، به عنوان یکی از کالاهای اساسی مد محسوب میشود. امـروزه مـد بـه یک تجارت بزرگ تبدیل شده اسـت؛ و سـالانه چیـزی بیش از یک تریلیون دلار در جهـان صـرف پوشـاک و کفــش مــیشــود.

پوشاک و مد برای شناخت اجتماعی

خریــد پوشـاک مـد عـلاوه بـر جنبـه هـای اقتصـادی از لحـاظ اجتماعی نیز در اکثر جوامع پدیده ای مهم و تاثیرگـذار است. خرید کـردن تنهـا بـه صـرف هزینـه بـرای خریـد محصولات محدود نمیشود، بلکه برای بسیاری از مردم یک فعالیت مفرح است. از آنجا که فرصـت آشـنایی و دیدار با افراد دیگر را فراهم میکند، یکـی از مهمتـرین راههـای اجتمـاعی شـدن اسـت. در ادبیات رفتارهای خرید به صورت غیر مستقیم نشان داده شده که تعاملات اجتماعی و ارضای نیازهـای اجتمـاعی در حین خرید با عملکرد موفق در بازاریابی و فروش، از قبیل داشتن مشـتریهـای دائمـی بـرای یـک فروشـگاه، نگرش مثبت نسبت به یـک فروشـگاه یـا نـام تجـاری و صرف زمان و هزینه زیاد بـرای خریـد در ارتبـاط اسـت.

رفتارهای اجتماعی در دنیای مد و پوشاک

رفتارهای اجتماعی در حـین خرید حامی مصرف کننده در اتخاذ تصمیم خرید است و احساس مثبتی مانند لذت از خرید در مصـرف کننـده القـا میکند. با توجه به نتـایج تحقیـقات دانشمندان رفتارهـای خریـد اجتمــاعی بــا دیگــر رفتارهــای مهــم در زمینــه مــد و مولفه های اجتماعی روانی در ارتباط است. برای دسـت یافتن به اهـداف مـورد نظـر بازاریـابی و فـروش، درک رفتارهای اجتماعی مصرف کنندگان و محرکهای آن، لازم است دریابیم چه انگیزه هایی مصـرف کننـدگان را به انجام فعالیتهای اجتماعی در خلال خریـد تحریـک میکند؟ از سوی دیگر محققان معتقدند کـه درگیـری ذهنـی یک حالت ذهنی روانشناختی است که عـاملی مهـم در فهــم رفتــار مصــرف کننــده و منبعــی بــرای توضــیح تفاوت هـای مصـرف کننـدگان در هـر دو بعـد ذهنـی و عملی تصمیم گیری به شمار میرود.

نیاز به پوشاک یک نیاز ذهنی

درگیری ذهنـی بـا پوشاک و مد یک عامل احساسی است که باعث میشود مصرف کنندگان، لباس های مد را بخرنـد، بـه ایـن دلیـل که میخواهنـد جـذاب و بـه روز باشـند. اغلـب اوقـات خریدهای منطبق با مد نه بخاطر نیـاز، بلکـه بـرای لـذت حاصـــل از تجربـــه مصـــرف خریـــداری مـــیشـــوند. بــا توجــه بــه توضیحات فوق درگیـری ذهنـی یـک متغیـر واسـطه در فرایند تصمیم گیری برای خرید است؛ در تحقیق حاضر این متغیر به عنوان محرک رفتار خرید اجتماعی در نظر گرفته شده است و ویژگـی هـای فـردی مصـرف کننـده مانند مادی گرایی و نیاز به منحصر بفردی به عنوان پیش آیندهای این درگیری لحاظ شده اند.

ارزش پوشاک در زندگی های اجتماعی

معنــای ارزش خریــد در طــول زمــان دســتخوش تغییرات قابل توجهی شده است. دیدگاههـای سـنتی بـر این باور بودند که ارزش اساساً به معنای کیفیت برتر یـا خدمات ارائه شده در یک قیمت رقابتی است؛ کـه ایـن دیدگاه به طور برجسته از ویژگی های ملموس محصـول ایجاد شده بود؛ اما امـروزه ارزش یـا لـذت خریـد را در خود محصـول نمـیداننـد، بلکـه عوامـل مهمتـر از خـود محصول ایـن فراینـد را بـرای مصـرف کننـده ارزشـمند میسازند. عـواملی همچـون لـذت، هیجـان، سـرگرمی، تنوع، شگفتی و جامعه پذیری، در واقع تعداد زیـادی از تحقیقـات تصـریح مـیکننـد کـه یکــی از دلایـل مهـم مصرف کنندگان برای خرید کردن، برقراری ارتبـاط بـا دیگران و ارضـای نیازهـای اجتمـاعی اسـت. مصرف کنندگان در هنگام خرید، طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی، مانند تماشـای مـردم و توجـه بـه ظاهر و پوشش دیگران برای سرگرمی، رد و بدل کردن مهـارت هـای خریـد و رفتارهـایی بـرای جلـب توجـه و بدست آوردن پایگاه اجتماعی را از خود بروز میدهنـد. برای اتخـاذ تصـمیم خریـد خـود بـه جمع آوری نشانه های کلامی و غیر کلامـی مـی پردازنـد.

تاثیر مد بر یک جامعه

ایـن رفتارهـای اجتمـاعی در مقولـه مصرف مد به خوبی معنا مییابند؛ زیرا مد بطور اساسـی معنایی نمادین و تعاملی دارد و نقش یک رسانه ارتباطی غیر کلامــی و تصــویری را در بســیاری از محــیط هــای اجتماعی بـازی کند. محـیط هـای خرید مد به طور ذاتی تعاملات بین فردی و اجتماعی را شـامل مـیشـوند. بعــلاوه بــا  پیشــرفت هــای اخیــر در سیستم های فروش مد و فن آوری اطلاعات، تجربه هـای خرید اجتماعی نیز پیچیده تر شـده انـد. در واقـع هرچـه فنــاوری اطلاعــات و سیســتم فــروش محصــولات مــد پیشرفت میکند، خریـداران گزینـه هـای بیشـتری بـرای انتخاب اینکه از کجا خرید کنند، چگونه خرید کننـد و با چه کسانی به خرید برونـد، پـیش رو دارنـد ؛ بنـابراین مصــرف کننــدگان دائمــا روابــط اجتمــاعی شــان را از راه های مختلف و در محـیط هـای گونـاگون خریـد مـد توسـعه مـیدهنـد؛ و بـه نـوعی در طـول فراینـد خریـد، اجتماعی می شوند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code